15_(1845_c.)_Nachruf_Kalliwoda_Rosier

15_(1845_c.)_Nachruf_Kalliwoda_Rosier